פידל נ' גולדנט ואח'

 

בית משפט השלום תל אביב - יפו                           03 פברואר 2004

א 128969/01 

בפני:                                                        1. כב' השופט/ת שבח יהודית  

העותר:                                                     1. פידל יאיר

-נגד-

המשיבים:                                               1. גולדנט שרותי תקשורת שותפות מל"מ מערכות בע"מ

               2. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

                                   

ב"כ העותר:                                               1. עו"ד אלטשולר

                 2. עו"ד גיצלטר

ב"כ המשיבים:                                           1. עו"ד וינשטוק

 

פסק דין

 

בפני תובענה כספית על סך 1,460,704 ₪.

א. רקע עובדתי:

התובע הינו עיתונאי, בעל ניסיון מוכח בתחום העיתונות הכלכלית.

הנתבעת 1 הינה שותפות רשומה העוסקת בשירותי מידע ומסחר אלקטרוניים.

הנתבעות 2 ו-3 הינן שותפות בנתבעת 1.

התובענה נסבה סביב מיזם משותף אשר כונה ע"י הצדדים בשם "מבזק עסקי", אשר תכליתו היתה ליתן שירות מידע מקוון בתחום הכלכלה ושוק ההון .

המיזם המשותף קרם עור וגידים בשנת 1995 ובמסגרתו הוקם "דסק" חדשות כלכליות אשר נוהל ע"י התובע ומומן ע"י הנתבעות .

ה"דסק" קיבל דיווחים כלכליים בזמן אמת מהשטח והחדשות מויינו ויצאו לשידור באופן מיידי, כך שמנויי השירות קיבלו את המידע זמן מה לפני שזה הופץ בצינורות המקובלים, דהיינו: רדיו, טלוויזיה ועיתונות כתובה.

בין בעלי הדין נערכו מספר מסמכים המסדירים את הקמת המיזם, ניהולו, מימונו, תקופת ההתקשרות , חלוקת הרווחים וכו' לא כולם נחתמו.

שיתוף הפעולה שהחל, כאמור, בשנת 95 נמשך על פני השנים שלאחר מכן עד לחודש מאי 2001, שאו אז הודיעה הנתבעת 1 לתובע על הפסקת ההתקשרות.

ביום 2.5.01 קיבל התובע מאת הנתבעים מכתב אשר נשא את הכותרת: "הפסקת שיתוף הפעולה בין גולדנט שירותי תקשורת לבין יאיר פידל", ובו הודע לו כי שיתוף הפעולה בינו לבין נתבעת 1, בכל הנוגע לשירותי המבזק העסקי, מגיע לידי סיום.

הוברר כי הרקע להפסקת שיתוף הפעולה נובע ממכירת פעילותה של הנתבעת 1 לחברת "תוכנה לעניין" בעסקה המסתכמת במיליוני שקלים.

2. טענות הצדדים:

התובע טוען לשותפות לכל דבר ועניין בינו לבין הנתבעת 1 בכל הנוגע למיזם המשותף "המבזק העסקי" וכי הנתבעת 1 הפרה את ההסכם עמו בהפרה חד צדדית.

לטענתו, עם מכירת פעילותה של הנתבעת 1 לחברת "תוכנה לעניין", נמכר יחד עמה גם המיזם המשותף "מבזק עסקי", ולפיכך זכאי הוא למחצית מאותו חלק של כלל התמורה אשר השתלם בעבור מיזם זה .

טענתו השניה של התובע מתמקדת באי קבלת חלקו מהתמורה שקיבלה

הנתבעת 1, או אמורה היתה לקבל, בעבור השירותים נשוא המיזם המשותף שסיפקה ללקוחותיה השונים, כולל שירותים שניתנו על ידה בחינם .

לתובע טענה נוספת המתייחסת לפיצוי המגיע לו בגין שלושת חודשי הודעה מוקדמת המתחייבים מן ההסכם שבין הצדדים .

הנתבעות מבטלות מניה וביה את טענות התובע בדבר יחסי שותפות, שכן לטענתן, התבטא מעמדו של התובע כספק חדשות בלבד, זאת ותו לא.

לדבריהן, באי התקיים יסוד השותפות, מתמוטטת מאליה טענת התובע בדבר חלקו בתמורה שקיבלה הנתבעת 1 בעבור מכירת פעילותה לחברת "תוכנה לעניין" .

עוד טוענות הנתבעות כי עסקת המכירה לא כללה כלל וכלל את המיזם המשותף "מבזק עסקי", וממילא לא השתלמה בעבורו כל תמורה ממנה זכאי התובע לגזור את חלקו.

להוכחת טענה זו מפנות הנתבעות, בין היתר, להסכם האופציה לפיו הוענקה לחברת "תוכנה לעניין" האופציה לרכישת פעילותה של הנתבעת 1 ולהגדרת "תחום הפעילות", אשר אינו כולל את המבזק העסקי.      

הנתבעות אף מצמצמות וממזערות את שיעור ההכנסה של הנתבעת 1 מהפעלת שירות "המבזק העסקי" בשנים בהן הופעל, ומעריכות אותו כהכנסה שולית אשר שיעוריה נעים בין 2.5 לבין 3.5 אחוזים מסך כלל ההכנסות שנתקבלו משירותי שוק ההון.

הנתבעות מכחישות כי לא שלמו לתובע את כל התמורה המגעת לו בגין חלקו בעבור שירותי המבזק העסקי שניתנו לגורמים שונים, ואף טוענות להרחבת חזית.

הנתבעות אף שוללות את דרישת התובע לפיצוי בגין הודעה מקודמת ומפנות למכתב הפסקת ההתקשרות מיום 2.5.01, בו ניתנה לתובע האפשרות להמשיך את השירות המשותף עד לתום שלושה חודשים ממועד כתיבת המכתב .

לטענתן, משבחר התובע להפסיק את מתן השירות לאלתר, שמט הוא את השטיח מתחת לבסיס הטענה לתשלום בגין ההודעה המוקדמת, הגם שהנתבעות מסכימות שלא העבירו את המימון הדרוש להמשכת השירות בחודשים אלו.        

3. הסכמות דיוניות:

בתחילתו של ההליך הגישה הנתבעת 1 כנגד התובע תביעה שכנגד על סך 293,000 ₪, בטענה לתשלומי יתר בכל הנוגע לשירות "רדיו ללא הפסקה" ובטענה לשימוש אסור במידע שהופק במימונה של הנתבעת 1, ועל חשבונה.

לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית חלה בין הצדדים התקרבות מה.

הצדדים הסכימו כי התביעה שכנגד תמחק .

עוד הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יוכרע הסכסוך במסלול סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וזאת לאחר הגשת סיכומים בכתב.

הצדדים הגיעו להסכמה נוספת ולפיה הוגדרו גבולות הפיצוי באופן שהרף התחתון הועמד על סך 30,000 ₪ ואילו הרף העליון הועמד על סך 280,000 ₪.

כמו כן הגיעו הצדדים להסכמה לפיה לא יפסוק בית המשפט, בכל מקרה, את הוצאות התובענה או התובענה שכנגד, וכי כל אחד ישא בהוצאותיו.           

4. הראיות:

התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו וכן תצהיר עדות ראשית מטעם הגב' מיכל בת שחר, אשר עבדה בשעתו באתר אינטרנט בשם "חדשות קום" .

התובע אף הגיש חוות דעת מטעם הכלכלן אורי וולף, אשר העריך את שווי שירותי המידע שהוענקו ללקוחות "תוכנה לעניין" וללקוחות "בזק זהב" ללא תשלום.

חוות הדעת אף העריכה את שווי שירות החדשות של המבזק העסקי מתוך סך המכירה של מכלול השירותים לשוק ההון לחברת "תוכנה לעניין", וכפועל יוצא את אובדן ההכנסות שנגרם לתובע בגין חלקו במיזם המשותף.

כמו כן הוגש ע"י התובע תיק מוצגים אשר החלק המרכזי שלו מתייחס לכל התכתובות, המזכרים וההסכמים בכל הנוגע להקמת המיזם המשותף והמשך ניהולו.

הנתבעים הגישו שישה תצהירי עדות ראשית, וביניהם תצהירים של מצהירים מחוץ לנתבעות כגון: תצהיר עובד בנק המזרחי ותצהיר חברת "קווטרו שווקי הון" - צרכני שירות המבזק העסקי, וכן תצהירו של מר יובל גולן - מנכ"ל חברת תוכנה לעניין .

הנתבעות לא הגישו תצהיר עדות ראשית מטעם מר קנטור, אשר ניהל עם התובע את המו"מ בשם הנתבעת 1 בכל הנוגע להקמת המיזם המשותף.

הנתבעות אף ויתרו על זכותן להגיש חוות דעת נגדית, אם כי תקפו את חוות דעתו של התובע על מסקנותיה מחמת טיעונים משפטיים וענייניים.

אף הנתבעות הגישו תיק מוצגים הכולל תכתובות, מחירונים, התחשבנות וכו'.

5. לאור הסכמת הצדדים להכרעת הסכסוך על דרך סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, אסתפק במספר הערות קצרות.

מטבע הדברים מגדיל התובע ומאדיר את חלקו במיזם המשותף ואת יוזמתו הבלעדית להקמתו, ומנגד ממעיטים הנתבעים בחלקו של התובע, במעמדו ובגודל החידוש שבהקמת המיזם המשותף ובשירותים שסיפק.

יחד עם זאת, ניגוד עמדות זה איננו מצדיק את ביטולו של התובע על ידי הנתבעות, והצגתו כספק בלבד, להבדיל מיוזם וכשותף - איננה מתיישבת עם חומר הראיות.

די להפנות לרשימת המסמכים אשר נוצרו ע"י בעלי הדין, או מי מהם, בתקופת ההקמה של המיזם המשותף ובתקופה שלאחר מכן, אלו שחתומים ואלו שאינם חתומים, שהרי איש מן הנתבעות לא יצא חוצץ כנגד תוכן המסמכים ו/או חלקם ו/או ניסוחם, על מנת להצביע על כוונת הצדדים ליחסי שיתוף.

המזכרים הרלוונטיים נוקטים, בין היתר, בהתנסחויות הבאות:

"כעקרון מוצעת חלוקת רווחי השירות 50% לכל צד לאחר ההוצאות השוטפות",

וכן:

"בכוונת הצדדים להפעיל במשותף שירות חדשות מקוון",

וכן:

 "הרווחים (הכנסות פחות הוצאות) בגין השירות יחולקו בין השותפים באופן שווה 50% לכל צד..."

וכן:

"במידה ויחליט הצדדים להמשיך השותפות ידונו במועד זה בכניסה להסכם מסודר להפעלה משותפת למשך תקופה נוספת".

וכמו כן:

"הצדדים מפעילים במשותף שירות חדשות מקוון באמצעות מערכות המחשוב הקיימות של בזק זהב..."

וכן הלאה.  

אף חלוקת ההשקעות, לפיה מממנת הנתבעת 1 את ההוצאות הכספיות, ואילו התובע תורם את עבודתו וניסיונו על דרך ניהול הפרויקט וביצוע העבודות, מתיישבת עם יחסי שותפות מקובלים כאשר צד א' תורם את הידע ואת העבודה ואילו צד ב' תורם את המימון הכספי.

התובע אינו "קטלא קניא" ויש להניח כי ניסיונו, ידיעותיו וניהולו את הפרויקט, היו שווי ערך להשקעה הכספית החודשית מטעם הנתבעת מס' 1.

אף הטענה לפיה נמכרה פעילותה של הנתבעת 1 לחברת "תוכנה לעניין" ללא המבזק העסקי, איננה מקובלת עלי ואיננה מתיישבת עם המכלול.

תמיכתה של "תוכנה לעניין" בגרסה זו מובנת, אך איננה מסייעת לנתבעת 1 מחמת זהות אינטרסים .

אף הניסוח המגדיר את "תחום הפעילות" אינו תורם למחלוקת, שהרי מדובר בניסוח שננקט ע"י הנתבעת 1 ואשר היה בשליטתה המלאה, דהיינו, מקום להחלת הכלל בדבר פרשנות כנגד הנסח .

נחה דעתי כי משנמכרה הפעילות בשוק ההון, נמכר יחד עמה גם "המבזק העסקי".

ובאשר לחלקו של התובע בהכנסות בתקופת העבר:

ההסכם בין הצדדים קובע כי שירות שינתן ע"י הנתבעת 1 בחינם ללקוחותיה, או מי מהם, יחשב, לצורך תגמולו של התובע, כאילו גבתה בגינו הנתבעת 75% ממחיר

המחירון לשירות, באופן שהתובע זכאי למחצית מ- 75% מחיר המחירון גם בגין שירותים שניתנו בחינם .

עוד עולה מן הראיות כי שירותי המבזק העסקי אכן סופקו לחברת "תוכנה לעניין" וללקוחות אחרים, מבלי שהתובע קיבל את החלק המגיע לו.

יש לציין כי התובע לא השתהה לענין זה ולא קפא על שמריו, שכן כל פניותיו לקבלת פרטים בדבר שווי השירות שניתן לצרכנים ו/או לתוכנה לעניין, המזכה אותו בתשלום, לא נענו לגופו של עניין.

ובאשר לטענת התובע לפיצוי בגין הודעה מוקדמת:

הנתבעות הודיעו לתובע, באופן חד צדדי, על סיום ההתקשרות ביניהם.

העובדה לפיה הותר לתובע להמשיך את הפעילות במיזם המשותף במשך 3 חודשים נוספים, היתה למעשה הודעה "מן השפה אל החוץ", ללא כל יכולת ביצוע ממשית, שהרי הנתבעת 1 מכרה את כל פעילותה בשוק ההון, על כל תכולתה, לחברת תוכנה לעניין, עסקה שלא אפשרה לתובע להמשיך את המיזם המשותף הלכה למעשה.

6. סכום הפיצוי:

הצדדים הגבילו בהסכמה את גבולות הפיצוי .

בפסיקה לפי 79 א' מוסמך בית המשפט לדחות התביעה כולה, כמו גם לקבל אותה בשלמותה .

יחד עם זאת, מקובל כי עסקינן בפסיקה על דרך הפשרה, ואשר על כן מטבע הדברים, לא יצא מי מבעלי הדין וכל תאוותו בידו, מנגד, לא יצא בעל הדין האחר וידיו על ראשו.

אני מוצאת לנכון לפסוק לתובעים פיצוי בסך 230,000 ₪.  

אני מחייבת, איפוא, את הנתבעות, לשלם לתובעים לסילוק מלוא תביעותיהם סך של 230,000 ₪ וזאת עד ליום 30.4.04.

לא ישולם הסכום הנ"ל במועד שקבעתי, יהיו רשאים התובעים לפתוח בהליכי גבייה.

התביעה שכנגד - נמחקת.

בהתאם למוסכם , ישא כל צד בהוצאותיו.

 

ניתן היום יא' בשבט, תשס"ד (3 בפברואר 2004) במעמד ____________

שבח יהודית, שופטת